Sisi

From Wikipedia
Jump to navigation Jump to search

Shoko rokuti sisi (sister in English) rinoreva munhu wechikadzi akazvarwa nababa kana amai vako. Shoko iri rinonyanya kushandiswa kana munhukadzi uyu ari mukuru kwauri.

  • Sisi rinotaurazve munhukadzi akazvarwa nemukoma kana munin'ina waamai vako - apa mukoma kana munin'ina waamai ari kurehwa anenge ari munhukadzi.


  • Sisi rinotaurazve munhukadzi akazvarwa nemukoma kana munin'ina wababa vako - apa mukoma kana munin'ina wababa ari kurehwa anenge ari munhurume.