Mwaka wechizana

From Wikipedia
Jump to: navigation, search

Shoko rokuti mwaka wechizana (century in English) rinoreva kuverengwa kwemakore zana (100) zvichibva pagore rechi(xx01) panotangira zana racho kusvika pagore rechi(x100) parinoperera. Somuenzaniso chizana 19 chakatanga mugore 1801 chikapera mugore 1900; mwaka wechizana 13 chakatanga mugore 1301 chikapera mugore 1400.

Pari zvino tiri muchizana 21 chakatanga mugore 2001 uye chinotarisirwa kupera mugore 2100.

Vanhu vekuEurope vakapamba Africa mumwaka wechizana 19; pakazopera mwaka wechizana 20 Africa yose yanga yawana rusununguko. Ghana ndiyo yakatanga kuwana rusununguko mugore ra1957 , Namibia ndiyo yakapedzisira mugore ra1990.

Nokumwe kutaura tingaturikira tichiti mukorezana.