Mukorezana

From Wikipedia
Jump to navigation Jump to search

Shoko rokuti mukorezana (century in English) rinoreva kuverengwa kwemakore zana (100) zvichibva pagore rechi(xx01) panotangira zana racho kusvika pagore rechi(x100) parinoperera. Somuenzaniso mukorezana we19 chakatanga mugore 1801 chikapera mugore 1900; mukorezana we13 chakatanga mugore 1301 chikapera mugore 1400.

Pari zvino tiri muchizana 21 chakatanga mugore 2001 uye chinotarisirwa kupera mugore 2100.

Vanhu vekuEurope vakapamba Africa munguva yomukorezana we19; pakazopera mukorezana 20 Africa yose yanga yawana rusununguko. Ghana ndiyo yakatanga kuwana rusununguko mugore ra1957 , Namibia ndiyo yakapedzisira mugore ra1990.

Nokumwe kutaura tingaturikira tichiti mwaka wechizana.