Rupandavaro

From Wikipedia
(Redirected from Muzasedimbu)
Jump to: navigation, search

Muchidzidzo masvomhu, izwi rokuti rupandavaro (Proportionality in English) rinocherechedza hukama huripo pakati pehuwandu hwezvipimwa zviviri. Ngatitii munhu anoshanda pabasa panobhadhara $60 pazuva (8hr). Kana akashanda 6 awa anenge achifanirwa kubhadharwa $45 kana kuti (60 x 6/8) nokuti ashanda Chiharu chezuva chete. Iyi ndiyo mari inoyenderana nenguva yaashanda. Akashandawo 4 awa, anenge akafanirwa kubhadharwa $30 kana kuti (60 x 4/8). Saka apa mubhadharo unopiwa serupande rwemari yepazuva rose rokubata basa (8hrs). Kutaura kwekuti rupandavaro kunorevera kuti huwandu hwemari yabhadharwa hunofananidzwa nemari yekushanda zuva rose nechimedu chinonyorwa paenzane sezvizvi:


Mari yabhadharwa = (Mari yepazuva x Nguva yashandwa)/(Nguva yekushandwa pazuva) = (60 x N) x 1/(8)


Kureva kuti chikamu chezuva chinobhadharwa chichitevera chivavatara cherupandavaro 1/8, apa N anomirira awa dzashandwa pazuva. Munhu achinge ashanda zuva rose (8hr) anowana chikamu (8/8 = 1) chemari yepazuva, inova (60 X 1)

Kupiwa kwezita[chinja | edit source]

  • Bande kana rupande - One of the portions, equal or unequal, into which anything is divided - apa kureva chimwe chezvikamu chakaumba chiro, mutumbi, boka kana nzvimbo.
  • Kupandavara - to grow big each in it's own way - kukura kwemhande imwe neimwe ichizvikurira.


Mitowo yerupandavaro[chinja | edit source]

Apa x na y zvine bandavaro rakakondeka

 : y = 1/x Kuti pabude y panokondekwa x kunze kwepana x = 0.

Rupandavaro rwakadondeka runoitika apo huwandu hwechinhu huchinge huchikura panokurawo huwandu hwechimwe chepiri. Somuenzaniso wapiwa pamusoro wokuti mari inobhadhrwa munhu inowanda nokuwandawo kuniota nguva yaashanda. Mumwe muenzaniso webandavaro rakadondeka unowonekwa nderekuti chikafu chinodyiwa nevanhu pamabiko chinowanda nokuwandawo kwevanhu vauya pamabiko.


Bandavaro rakakondeka rinoitika apo huwandu hwechinhu huchinge huchidzika apo panenge pachikwira huwandu hwechimwe chepiri. Somuenzaniso kana muchovha uri kufamba kubva Harare kuenda kwaMutare, nguva inotorwa kufamba rwendo urwu inodzika apo panokwira spidhi yemuchovha. Apa tinoti spidhi nenguva yerwendo zvine bandavaro rakakondeka. Kana pachisakurwa maricho, nguva inotorwa kusakura munda acre rimwe inodzika kana huwandu hwevanhu vari kushanda maricho huchikwira. Apa zvakare nguva yekusakura nehuwandu hwevanhu zvine rupandavaro rwakakondeka.


Kurerutsa Mutauro[chinja | edit source]Mashoko ari pano achada kunhadziridzwa kuti areve zvinodiwa nemazvo.