Mutape

From Wikipedia
Jump to: navigation, search

Mutape (concentrate in English) zvinoreva izvo zvinobatwa zvinenge zvawedzerwa hutapiri nemitowo inopatsanura mambara kubva kuchitofu. Mutape une hutapiri hwemuchegwa nesimbi hwakawanda kudarika chitofu kana mambara. Mutape unozopinda mune dzimwe shandura dzinowedzera hutapiri dzamara simbi yasvika pakunatswa.


Kana gold ichicherwa chitofu chinobuda kumugodhi chinokwanisa kunge chine hutapiri hunoita 2 gram/tonne. Panozosvika kunatswa kuReserve Bank chidhinha che gold chinenge chava nehutapiri hunoita 99% zvichikwira. Pakati pekuchera chitofu nekuzova nechidhinha che gold pane mutape unobatwa kuburukidza neshandura dzakasiyana-siyana.