Munyonga

From Wikipedia
Jump to: navigation, search

Muchidzidzo Pimanyika, munyonga (Curve) izwi rinotsanangudza mutaro kana uso husina kuti twasa; panenge pane kubhenda kana kutesva. Muchinyorwa chino panotaurwa mutsetse panenge pari kurehwa mutaro wakatwasuka; panotaurwa munyonga panenge pari kurehwa mutaro wakabhenda.

Iri izwi richange rakakosha kana todzidza chidzidzo Kutara Mutaro (drawing graphs).

Njeya (object or direction that is not straight) Injeya yomupinyi: That is a crooked handle. Kune zita rokuti Manjeya.