Choya

From Wikipedia
Jump to: navigation, search

Shoko rokuti choya (pubic hair in English) rinoreva vhudzi rinokura panzvimbo yakatenderedza sikarudzi yemurume kana yemukadzi. Kuvatauri veChiKaranga, choya chinonzi mavhere. Ukatoti choya kumukaranga pamwe haatozivi kuti uri kuda kuti chii.