Chimedu

From Wikipedia
Jump to: navigation, search
Zvimedu zviri kubatanidzwa yekeke ne, zvinoshandurwa zvive nechisazita chimwe

Muchidzidzo Masvomhu, shoko rokuti chimedu (fraction in English) rinoreva chikamu kubva pane chinhu chizere chose. Chimedu kana chanyorwa chinotaura kuti pari kuhwerengedzwa zvikamu zvakaenzana zvingani. Sokuti zvikamu zvitatu-kubva-pazvina (3/4), chimwe-kubva-pazviviri (1/2), zvina-kubva-pazvisere (4/7). Pakunyora kwakapfupiswa tichati 4/7 inonyorwa ichingonzi zvina-pausere.

Chimedu njee chakafanana nekuti 1/2, 8/5, 4/7 chakaumbwa chiine nhamba izere pamusoro nenhamba izere pasi. Nhamba yepamusoro inonzi mberengi, iyi nhamba ndiyo inotaura kuti pane zvikamu zvingani zvakaenzana. Nhamba yepasi inonzi chisazita, iyi nhamba inotaura kuti chinhu chizere (mhumburu) chakaumbwa nezvikamu zvakaenzana zvingani.

Kupiwa kwemazita[chinja | edit source]

  • Shoko reEnglish rokuti denominator rinoreva that which gives a name - kuChishona kwapiwa zita rokuti chisazita - apa tichirevera kuti ndicho chakabata zita rezvikamu zvakaenzana zviri kuverengwa. Paya panonzi four-tenths kuEnglish kureva kuti chiro mhumburu chakakamurwa muzvikamu gumi zvakaenzana - apa chisazita igumi rezvikamu zvakaenzana.
  • Saka nhamba yepasi pechimedu ndiyo inodudza kuti chiro mhumburu chakakamurwa kuita zvikamu zvingani zvakaenzana.
  • Shoko reEnglish rokuti numerator rinoreva that which is counted or the counter - saka kuChishona kwapiwa zita rokuti mberengi - apa kurevera kuti nhamba iyi ndiyo inodudza kuti zvikamu zviri kuverengwa. Paya panonzi four-sevenths kuEnglish kureva kuti zvikamu zvina-kubva-pazvisere zvakaenzana ndzvo zviri kucherechedzwa.
  • Saka nhamba yepamusoro pechimedu ndiyo inoverenga kuti tiri kutaura pamusoro pezvikamu zvingani kubva pane zvikamu zvose zvakaumba mhumburu.
  • Shoko rokuti chimedu njee rinofanana nerekuti common fraction kuEnglish. Shoko rokuti njee rinoreva common kuEnglish.


Mhando dzechimedu[chinja | edit source]

Chimedu njee nemhando dzacho

Chimedu njee inhamba yakanyorwa sezvinoti a/b. Apa a na b dzinenge dziri nhamba dzizere; a anonzi mberengi, b anonzi chisazita. Mberengi inotaura kuti pane zvikamu zvakaenzanz zvingani. Chisazita chinotiudza kuti pane zvikamu zvingani zvakaenzana zvinoumba chizere chose uye hachifanirwe kuva zero. Pamuenzaniso 7/3 uye 5/9, mutsetse uri pakati penhamba mbiri unonzi mutsetse wechimedu - fractional line.


Chimedu njee chine mhando mbiri dzinoti chimedu chakafanira uye chimedu chisakafanira.


Chimedu Chakavhengana[chinja | edit source]

Chimedu chakavhengana chinowanikwa panowedzaniswa nhamba izere nechimedu chakafanira; apa nhamba izere inenge isiri zero. Somuenzaniso kana kuchitaurwa makeke maviri pamwe nehafu yekeke inonyorwa ichinzi .

Chimedu chakavengana imwe nzira yokunyora nhamba mhumburu ichiwedzaniswa nechimedu chakafanira. Chimedu chakavhengana chinokwanisa kushandurwa kuva chimedu chisakafanira nenzira inotevera:


1. Nyora chimedu chakavhengana sesvomhu; sokuti yoshandurwa kuva .

2. Shandura nhamba izere ive chimedu chisakafanira chine chisazita chakaenzana nedivi rine chimedu chakafanira, .

3. Wedzanisa zvimedu zviviri izvi. Hwerengedzo inowanikwa ipapa inenge iri chimedu chisakafanira. Pamuenzaniso wapiwa, .


Zvinogonanwo kuti chimedu chisakafanira chishandurwe kuva chimedu chakavhengana nenzira inotevera:


1. Gova mberengi nechisazita. Pamusenzaniso uri pano, , gova 11 na 4. 11 ÷ 4 = 2 uye pane musarirwa 3.

2. Mungani (pasina musarirwa) ndiyo nhamba inotaridza divi rine nhamba izere pachimedu chakavhengana. Musarirwa ndiwo unova mberengi padivi rine chimedu chakafanira. Pamuenzaniso wedu, 2 ndiye nhamba izere, 3 ndiye mberengi padivi rine chimedu chakafanira.

3. Chisazita chitsva chakaenzana nechisazita chechimedu chisakafanira. Pamuenzaniso chisazita ndi 4. Saka .

Chimedu chakavhengana chinogona kuva nhamba yakademera (negative number in English), sezvizvi , zvichibva zvaenzana sezvizvi .


Zvokucherechedza


  • Chirikunzi musarirwa pano ndicho chinonzi remainder kuEnglish.
  • Chiri kunzi mungani pano ndicho chinonzi quotient kuEnglish. Shoko rokuti quotient rinoreva how many times.


Chimedu cheMuravanegumi[chinja | edit source]

Shoko rokuti chimedu cheMuravanegumi riri kuturikira inonzi decimal fraction kuEnglish. Tarisai chinyorwa chinonzi Chimedu cheMuravanegumi.

Mamwe Mazwi[chinja | edit source]

  • Chibimvu (A part) zvimwechete nechimedu.
  • Rupande (a portion, piece of anything broken, a chip of wood). Pakuwanda kwonzi mapande kana mhande.
  • Ruth:3, .... Echinongeredza kudaro wakaguma kurupande rwomunda waBoaz: She happened to be in the part of the field that belonged to Boaz (kubva muBhaibheri reChiNdau).