Sango

From Wikipedia
Jump to: navigation, search
Lobéké buffalo.jpg

Sango (forest in English) inzvimbo isna misha yakavakwa ine miti nehuswa. Zvakakosha kuchengeta masango tisingapise nokuti miti irimo inogadzira oxygen yatinofema uye unobata mhepo kuti isasvika kumisha nesimba rakanyanya. Miti inochengetedzawo tupuka tunobatsra mbesa dzedu panguva idzo mbesa dzinenge dzotumbuka; tupuka utwu tunobatsira sikarudzi mumbesa dzinorimwa. Tupuka twakafanana nenyuchi tunobatsira kutakura chikono chembesa kuendesa kuchikadzi mumaruva.

Binga isango rine miti yakawanda sezviya zvinoonekwa kumapinga ekuCongo kana ekuBrazil muBinga reAmazon.

Denhere (thicket) zvinoreva sango rine makwenzi kana miti isina kunyanya kureba.

Dzote (Thick, dark fores) kana gwindingwi kutaura sango rine miti mizhinji yakabatana kunyanya.

Jowa kana majowa (Very thick forest). Mujowa resango munotyisa kufamba kana munhu ari oga: when a person is alone it is frightening to travel through a thick forest.

Mhundwa kana bvokocho (Thick impenetrable growth of grass and other plants).