Vhiki

Kubva Wikipedia

Vhiki kana kuti svondo zvinoreva nguva inoita mazuva anoverengwa kuita masere akatevedzana. Mazuva evhiki anoverengwa zvichivamba musi weSvondo kusvika musi weMugovera. Nokumwe kutaura vamwe vanodaidza vachiti svondo.

Mazuva evhiki ndeanoti:

  1. Svondo - zuva rokutanga reVhiki kanaSvondo
  2. Muvhuro - zuva rechipiri reVhiki. Muvhuro izuva rokutanga pamazuva anoenda vanhu vazhinji kubasa, izuva rinovhura mazuva emushando paSvondo roga-roga.
  3. Chipiri - zuva rechipiri pamazuva anoshandiwa paSvondo roga roga. Uyewo, Chipiri izuva rechitatu kubva kutanga kweSvondo roga-roga.
  4. Chitatu - zuva rechitatu pamazuva anoenda vanhu vazhinji kumabasa ririvo zuva rechina kubva pazuva rokutanga kweSvondo roga-roga
  5. China - iri izuva rechina pamasuva emushando paSvondo roga-roga, ririvo zuva rechishanu kubva pazuva rokutanga kweSvondo roga-roga.
  6. Chishanu - iri izuva rechishanu riri rekupedzisira pamazuva okushanda paSvondo roga-roga asizve riri zuva rechitanhatu kubva pazuva rokutanga paSvondo roga-roga.
  7. Mugovera kana kuti chitanhatu - iri izuva rokupedzisira paSvondo roga-roga. Uyewo izuva apo vamwe vashandi vanogovegwa mibairo yekushanda kwavakaita paSvondo rose, ndiko kusaka zuva iri rakanzi Mugovera.