Varongo

From Wikipedia
Jump to navigation Jump to search

Varongo kana mabunha (concubine). Dzimwe nyika muchinyakare dzaiva netsika yokuti murume aiita chipari chavakadzi vamwe vakaremekedzeka veboka repamusoro kwoita vamwe veboka rechipiri vakanga vasina kuremekedzeka seboka rekutanga. Vakadzi veboka rechipiri ava vainzi varongo kana mabunha. Mune dzimwe nhambo mukadzi bunha ainge auya mumusha semuranda zvochizoitika kuti murume achiva murandakadzi nokumutora semukadzi wake. Tsika yokuita vakadzi varongo inowanikwa yakanyorwa muBhaibheri, muenzaniso uri pana Abrahama mubhuku raGenesis.

Kurerutsa Mutauro[chinja | edit source]

  • Nebunha rake raizwi Reuma, naro rakabara Thebha, Gahamu, Thahashi naMaakha; His concubine, whose name was Re’umah, bore children also: Tevach, Gacham, Tachash and Ma‘akhah. (Genesis 22:24 Bhaibheri reChiNdau).
  • Asi kuvakororo vemabunha aaiya nawo, Abraham wakavapa zvipo: But to the sons of the concubines he made grants... (Genesis 25:2 Bhaibheri reChiNdau)