Sekuru Kaguvi

Kubva Wikipedia
Nehanda Nyakasikana (ruboshwe) na Sekuru Kaguvi (rudyi), mushure mekubatwa kwavo muna 1897

Sekuru Kaguvi (Kagubi, Kakubi), akanga ari svikiro, mutungamiri wenyika muZimbabwe isati yatanga koloni, uye mutungamiri mukumukira kwevaShona kubva 1896-1897 vachipokana nehutongi hweYuropu, unozivikanwa se Chimurenga chekutanga. Soubriquet "Kaguvi" akapiwa nekuti ainzi aitaura mudzimu wechiShona Mwari. Pakaparara chimurenga ichi, akapomerwa mhosva yekuponda mupurisa wemuAfrica ainzi 'Charlie', waakanga apomera mhosva yekushandira pamwe nevakuru vehurumende. Kaguvi akawanikwa aine mhosva ndokusungirirwa muna 1898.

Vamwe vanyori venhoroondo dzechiNdebele vanoti zita rekuti “Kaguvi” kunyombwa kwezita rake neVazungu, uye zita rake chairo rainzi “Kakubi Ncube”. Vanotiwo pamwe chete naNehenda, vakaita kuti Shona isimuke panguva imwe chete nemaNdebele ekutanga Chimurenga.

Zita rekuti “Kaguvi” rakapihwawo murume ainzi Gumboreshumba (c1870-1898), aiti aitaura nezvemweya waKaguvi wekutanga. VaGumboreshumba mumwe wevanhu vakawanda vaizviti vaiva n’anga dzemukurumbira wekutanga Chimurenga panguva yainzi Chimurenga Chipiri. Gumboreshumba (zvichireva: "shumba paw"), vaigara kumusha kwaChikwaka pedyo neGomo reGoromonzi, muZimbabwe. Aive nevakadzi vana mumwe wacho mwanasikana waSabhuku Mashonganyika. Mamwe madzimai matatu akagamuchirwa nasabhuku ainzi Gondo. Zvinonzi VaGumboreshumba Kaguvi vaizivikanwa semunhu akaita rombo rakanaka pakuvhima uye vaigona kutaura nemiti nematombo. Ainzi ndiye mudzimu wemumwe svikiro guru reShona, Nehanda.