Svetuka kuchirochemo

Samaria

Kubva Wikipedia
Muenzaniso we Samaria, yakafanana ne zvivakwa zvekuchamhembe cheAfurika senge Dzimbadzamabwe

Samaria (Chihebheru: שֹׁומְרוֹן, Šomron; Chiarabhu: السامرة, as-Sāmirah) izita rekare, renhoroondo, remubhaibheri rinoshandiswa kudunhu repakati penyika ye Isiraeri, yakaganhurwa ne Yehudha (Vujudha) kuchamhembe neGarireya kumaodzanyemba. Munhoroondi wezanagore rokutanga Yosefa akagadza Bhahari re Medhiteraniya somuganhu waro kumadokero, uye Rwizi Jorodhani somuganhu warwo kumabvazuva.

Nharaunda yaro inowirirana zvikuru nemigove yeBhaibheri ye rusinga rwa Efuremu nechikamu chaManase chokumadokero; pashure porufu rwaSoromoni uye kukamukana kwoumambo hwake kuva Umambo we Judha wekuchamhembe uye Umambo we Isiraeri wekumaodzanyemba, iyi nharaunda yaiumba rutivi rwokumaodzanyemba rwoUmambo hwaIsiraeri. Muganhu uri pakati peSamaria ne Vujudha wakaiswa parumbariro rwe Ramallah.

Zita rokuti "Samaria" rinobva kuguta rekare reSamaria, guta guru reUmambo hwekumaodzanyemba e Isiraeri. Zita rokuti Samaria sezvingabvira rakatanga kushandiswa nokuda kwoumambo hwose nguva pfupi pashure pokunge taundi reSamaria rava kepitau re Isiraeri, asi zvakagwarwa pokutanga mushure mekukundwa na Sarugi II weAsiria, uyo akachinja umambo kuva ruwa rwe Samerina.