Gutse reVarapwa

From Wikipedia
Jump to navigation Jump to search

Mazwi ekuti Gutse reVarapwa ari kushandiswa pano kuturikira chinonzi Medical Aid Society or Medical Insurance kuEnglish. Nokumwe kutaura tinokwanisa kuti Nzanga yeChikutse cheVarapwa.

Duramazwi rinoturikira izwi rokuti Society richiti Nzanga. Mhando dzeNzanga idzi dziri boka revarapwa vanokutsirana kuripa mari inodiwa kuti nhengo yeNzanga inenge yarwara kana kurwarirwa iwane rubatsiro rweVarapi. Mazwi okuti chikutse kana kukutsira tinoanzwa kazhinji kana vanhu vaviri kudarika vakabatsirana kurwisa munhu mumwe anonetsa kukurira wamurwisa uri wega. Aya ndiwo mashandiro anoita Gutse reVarapwa pakuti mwedzi uchipera nhengo dzeGutse dzinoripa mari inopinda muguvi remari inozoshandiswa kana imwe nhengo yarwara kana kurwarirwa.

Kune mitemo inotevedzwa inotaura kuti guvi remari iyi rinoshandiswa sei. Nzanga zhinji dzinoripa chikamu chemari yekurapa nhengo dzarwara; imwe mari yasara inoripwa nomurapwa.