Mweya (wemunhu)

From Wikipedia
Jump to: navigation, search

Mweya wemunhu (Spirit in English) ndicho chikamu chemunhu chisiri nyama, chisingabatike kana kuonekwa, uye chinogara kana munhu afa. MaKristu vanotenda kuti mweya wemunhu unoenda kuna Mwari kana achinge afa; Mwari vanotonga munhu uyu vachisarudza kuti munhu anopinda denga here kana kuti anoenda kugehena.