Mureza weZimbabwe

From Wikipedia
Jump to navigation Jump to search
Flag of Zimbabwe.svg

Mureza weZimbabwe wakasvitswa kuvanhu mugore ra1980. Mufananidzo weshiri uri pamureza unomirira chiumbwa cheshiri inonzi hungwe chakawanikwa paMasvingo eZimbabwe - (Great Zimbabwe). Shiri iyi mucherechedzo wenhoroondo yeZimbabwe; red star iri pasi peshiri iyi inodudza zvehondo yerusununguko nerugare muZimbabwe.


  • Green: Kurima nemaruwa eZimbabwe
  • Yellow: hupfumi wezviwanikwa zvinocherwa muvhu reZimbabwe
  • Red: ropa rakadeuka paChimurenga chekutanga nechechipiri (hondo dzerusununguko)
  • Black: Nhaka nerudzi rwevanhu vatema veZimbabwe
  • Shiri yeZimbabwe: Hungwe ishiri yemucherechedzo wenhoroondo yeZimbabwe
  • Red Star: Zvishuvo zvevana veZimbabwe zvokuva neramangwana rakanaka