Kuvinga

From Wikipedia
Jump to navigation Jump to search

Shoko rokuti kuvinga (to come for) rinoshandiswa kutaura chikonzero munhu awuya panzvimbo yaauya. Somuenzaniso tingati "Jesu akavinga kuzoponesa vatadzi achivaregerera zvivi zvavo". Apa patotaurwa chikonzero icho Jesu vakauyira panyika. Munhu akabvunza kuti "Wavingeyi?" anenge ari kuda kuziva chawauya kuzoona, kuzotora, kunzwa, kuita zvichingodaro.