Kubhabhatidza

From Wikipedia
Jump to navigation Jump to search

Kubhabhatidza (baptism in English) itsika inoitwa nevatendi vechiKristu yekupinza mutendi mutsva mumvura. Tsika iyi inoitwa mushure mokunge munhu agamuchira Jesu Kristu achitenda kuti muponesi uye ndiShe. Maitirwo ayo kumaKereke mazhinji anoti munhu anonyudzwa muviri wake mumvura zhinji kuchitaurwa mashoko anoti, "Ndinokubhabhatidza muzita raBaba, neraMwanakomana, neraMweya Mutsvene. Kubhabhatidzwa mucherechedzo wokutanga wokuti munhu ave mutendi kuna Jesu Kristu uye unocherechedza kubviswa kwezvivi zvemunhu.

Kubhabhatidza munhu achinyudzwa muviri mumvura kuRwizi