Idi

From Wikipedia
Jump to navigation Jump to search

Shoko rokuti idi (fact; truth) rinoreva kuti zvinhu zviri kutaurwa pamusoro pazvo zvinhu zviripo, zvinobatika, zvinorarama, kana zvakaitika. Nokumwe kutaura kunganzi , chokwadi kana mazvirokwazvo.

Nokumwe kutaura idi rinoturikirwa kuEnglish richinzi freedom from deceit, hypocrisy, or duplicity - honesty.

  • Mapurisa vanofanirwa kutsvaka idi pamusoro pemhosva vasati vapinza mhosva kudare.
  • Mutongo anoda idi chete kuti ritaurwa pamberi pedare, kana mhosva ichitongwa.
  • Panotongwa mhosva panoda idi rivepo kwete kunzwa kuti vapomeri vemhosva vanofungei.