Hana

From Wikipedia
Jump to navigation Jump to search

Shoko rokuti hana (conscience) rinoreva chikamu chiripo pamunhu chinomuudza kuipa nekunaka kwemabasa, mifungo nendangariro.

Vamwe vatauri vanoti nhimanzi.

Kurerutsa Mutauro[chinja | edit source]

  • Uya akanga ava mhondi yaisanzwa hana kurova.
  • Harura (feelings, conscience, conscience of guilt or any startling fear).
  • -bvauka (1. Cause reproach, 2. Stir of conscience, 3. Conscience). Hana inobvauka: conscience reproaches. Amai vanobvauka hana: the mother's conscience reproaches her.
  • -dzimatidza (1. Upset or disturb mentally, 2. Render ineffectual mentally 3. Blind mentally ). Wakadzimatidzwa nezvivi zvako: you are blinded by your sins. Chakandidzimatidza kuuya kumabiko ako rufu.