Svetuka kuchirochemo

Baba Vedu

Kubva Wikipedia

Baba Vedu (Kureva Our Father, Lord's Prayer) kana Munamato waMwari, munamato wechiKristu watakafundiswa na Ishe Jesu.

Mahhwaro[chinjirudza | chinjirudza mabviro]

Sokunyorwa-nyorwa kwanhasi[chinjirudza | chinjirudza mabviro]

Chingezi[chinjirudza | chinjirudza mabviro]

Matthew 6:9–13 (NRSV) Luke 11:2–4 (NRSV)
Our Father in heaven, Father, [Other ancient authorities read Our father in heaven]
hallowed be your name. hallowed be your name.
Your kingdom come. Your kingdom come.
[A few ancient authorities read Your Holy Spirit come upon us and cleanse us.]
Your will be done, on(in) earth as it is in heaven. [Other ancient authorities add Your will be done, on(in) earth as in heaven]
Give us this day our daily bread. [Or our bread for tomorrow] Give us each day our daily bread. [Or our bread for tomorrow]
And forgive us our debts, as we also have forgiven our debtors. and forgive us our sins, for we ourselves forgive everyone indebted to us.
And do not bring us to the time of trial, [Or us into temptation] but rescue us from the evil one. [Or from evil] And do not bring us to the time of trial. [Or us into temptation. Other ancient authorities add but rescue us from the evil one (or from evil)]
[Other ancient authorities add, in some form, For the kingdom and the power and the glory are yours forever. Amen.]

Chishona[chinjirudza | chinjirudza mabviro]

Kutodza zviri pamusoro.

Mateo 6:9–13 (NRSV) Ruka 11:2–4 (NRSV)
Baba vedu varikudenga, Father, [Other ancient authorities read Our father in heaven]
zita renyu ngarikudzwe hallowed be your name.
Umambo hwenyu ngahuuye Your kingdom come.
[A few ancient authorities read Your Holy Spirit come upon us and cleanse us.]
Kuda kwenyu ngakuitwe panyika sezvinoitwa kudenga [Other ancient authorities add Your will be done, on(in) earth as in heaven]
Tipei chingwa chedu chamazuva namazuva. [Kana chingwa chedu chamangwana] Give us each day our daily bread. [Or our bread for tomorrow]
Tiregererei zvitadzo zvedu, sezvatinoregerera vanotitadzira. and forgive us our sins, for we ourselves forgive everyone indebted to us.
Uye musatiunze kunguva yezviedzo And do not bring us to the time of trial, [Kana isu muzviedzo] asi tidzivirirei kune uyo akaipa. [Kana kune zvakaipa] And do not bring us to the time of trial. [Or us into temptation. Other ancient authorities add but rescue us from the evil one (or from evil)]
[Other ancient authorities add, in some form, Umambo na masimba uye norukudzo ndezvenyu zvamuchose. Hameni.]

Munamato sezvanhasi[chinjirudza | chinjirudza mabviro]

King James Version (1611)
Our father which art in heaven,
hallowed be thy name.
Thy kingdome come.
Thy will be done, in earth,
as it is in heaven.
Give us this day our daily bread.
And forgive us our debts,
as we forgive our debters.
And lead us not into temptation,
but deliver us from evil:
For thine is the kingdom,
and the power, and the glory,
for ever, Amen.
Mhando ye Chivanhu
Baba Vedu varimuDenga,
Zita renyu ngarikudzwe.
Humambo hwenyu ngauvuye,
Kuda kwenyu ngakuitwe paNyika,
sezvinatsaitwa kuDenga.
Tipei kudya kwedu kwamazuva ose.
Uye mutiregerei wo matadzo edu,
isu tichiregerera wo vanotitadzira.
Uye musatitungamire muzvakaipa,
asi mutinunurei wo kune uyo akaipa;
Hwenyu nde humambo,
namasimba, uye nerukudzo,
zvamuchose, Hameni.
Slightly Modernized AV/KJV Version
Our Father, who art in heaven,
Hallowed be thy name.
Thy kingdom come,
Thy will be done on earth,
as it is in heaven.
Give us this day our daily bread.
And forgive us our debts,
as we forgive our debtors.
And lead us not into temptation,
but deliver us from evil:
For thine is the kingdom,
and the power, and the glory,
forever. Amen.
Mhando ye Chivanhu [Chindau]
Baba edu arimuDenga,
ngariremeredzwe zina renyu.
Umambo hwenyu ngahuuye.
Kuda kwenyu ngakuitwe muNyika,
kudai ngomuDenga.
Tipei ngeiri zuva kurya kwedu kunotamika nyamashi.
Tirekererei ndaa dzedu kudai,
tisu takarekerera avo vane ndaa kwetiri.
Musatipinza mukuedzwa,
asi tinunurei kubva kuneuwo wakashata;
Umamba ndehwenyu,
ndemasimba, uye ngerukudzo,
zvamuchose, Ameni.