Vhangeri ra Mateo

Kubva Wikipedia
<<<< Testamende Itsva >>>> Mako

Vhangeri ra Mateo kana Mateu (kureva Zvidzidziso zva Mateo) in;wadhi rokutanga reTestamende Itsva ye Bhaibheri uye reVhangeri nhatu dzinowirirana. Inotaura kuti Muishe we Isiraeri , Jesu , anouya sei kuvanhu vake (Vajudha), asi anorambwa navo, uye parumuko rwake anotumira vadzidzi kuvahedheni panzvimbo pezvo. Mateo anoshuvira kusimbisa kuti tsika yechiJudha haifanire kurasika mukereke yakanga ichiwedzera kuva yevahedheni. Vhangeri rinoratidza makakatanwa nemakakatanwa pakati penharaunda yemuvhangeri nemamwe Majudha, kunyanya nekutsoropodza kwaro kwevanyori neMafarisi  nechinzvimbo chekuti nekuramba kwavo Kristu, Humambo hwa Mwari hwakabviswa kubva kwavari uye. pachinzvimbo chakapiwa kereke.

Ringai zve:[chinjirudza | chinjirudza mabviro]