Usiku Usande

From Wikipedia
Jump to navigation Jump to search

Usiku Usande

Usiku usande
Vose vanorinda
Asi Maria naYosefe
Havana kurinda hope
Mwari mucheche rinda

Usiku usande
Yesu anonyanya
Kutida hama dzako
Unoshuva kununura
Uchangozvarwa zvino

Usiku usande
Vafudzi vatangwa
Kuudzwa naangere
Mununuri wasvika

Urwu rwiyo rweChristmas rwokupembera kuzvarwa kwaJesu Kristu chinonzi Silent Night muChirungu.