Svetuka kuchirochemo

True Jesus Church

Kubva Wikipedia
True Jesus Church

Kereke ye "True Jesus Church" ikereke yakazvimirira yakavambwa kuBeijing kuChina muna 1917. Nhasi kereke iyi ine vatendi vanosvika miriyoni imwe nechidimbu munyika dzinoita makumi mana neimwe nema muzviumbe zvitanhatu.
Kereke iyi ndeye rwudzi rwepentecost rwakabva muchi kristu pakutanga kwe twentieth century. Kereke re True Jesus Church rinotenda muchidzidzo che Oneness Pentecostal theology (chidzidzo Chezita ra Jesu).
Kubvira muna 1997 kereke iyi yakatanga kuveko ku nyika ye South Africa. Kereke iri rinoti rakapomherwa basa rekuparidza shoko kunyika dzose dzepasi Jesu asati adzoka kechiviri.
Zvidzidzo gumi zvekereke iri zvinoti:

  1. Mweya Mutsvene
  2. Kubhabhatidzwa
  3. Kugezwa Kwemakumbo
  4. Misa
  5. Sabata
  6. Jesu Kristu
  7. Bhaibheri
  8. Ruponeso
  9. Kereke
  10. Kutongwa Kwemagumo