Talk:Ndiro (midziyo)

Zvirozvemo zvezanhi hazvitsigirwe mumimwe mitauro.
Kubva Wikipedia

Please add dishes on a rack or display unit