Sasa

Kubva Wikipedia
  • Sasa (woven door) kureva chirukwa chokuvhara musuo chairukwa netsanga.
  • Sasa sezita


Zanhi rinori ndere kutsauranisa chirevo, rino dorongotsa sipwi dzine matumidzo akafanana.
Kana kochekedzo yorukati yakuunzai pano, ringai matumidzo akadorongotswa pamusoro apo kuti muwane ramunoda uye mukwanise kuenda kwariri.