Sabata

From Wikipedia
Jump to: navigation, search

Muzvidzidzo zvechiKristu uye zvechiJudah, Sabata zvinoreva zuva rakatarwa naMwari kuti vanhu vazorore pazuvaro, iri riri zuva rechinomwe kana kuti mugovera wega wega.


Mirairo gumi yaMwari[chinja | edit source]

Rangarira zuva reSabata kuti uri chengete rive dzvene. Ubate mazuva matanhatu uite mabasa ako ose; asi zuva rechinomwe isabata raJehovha Mwari wako; usatongobata mabasa naro, iwe, kana mwanakomana wako, kana mwanasikana wako, kana zvipfuwo zvako, kana mweni wako uri mukati mamasuwo ako; nokuti namazuva matanhatu Jehovha wakasika denga napasi, negungwa, nezvose zviri mukati mazvo, akazorora nezuva rechinomwe; naizvozvo Jehovha wakaropafadza zuva reSabata ukariita dzvene.