Nzou - Samanyanga

From Wikipedia
Jump to navigation Jump to search

maita nzou /> maita nzou mhukahuru

mutsika panotinhira

vakaita hasha vanodzura miti

maita mhukahuru

dzese mbwende dzinopatiza masvika

vasina hanganwa

vana mutyora sango

vakakubata iyewe wedzoro huru

unotochiona chete

vajokochoko,mutumburi

vanorangarira

maita nzou

machengeta sango

ivo zhou

vanadzo dzisingabhende

dzinoti dzikabaya dzinosvika kuhongonya
maita madyemhihwa
magutsa vana
vakuru vomusha
Mhuka isina mushishi