Mamishenari

From Wikipedia
Jump to navigation Jump to search

Mamishenari ekutanga Baba Gonzalo da Silveira vaive mumishenari wesvondo yeKarorike. Vakatendeutsa vanhu vakawanda munzvimbo dzavakapfuura nadzo. Mugore ra1561, vakabudirira zvishoma pakutendeutsa mambo Mutapa. Asi mugore rimwe chete iroro Baba Silveira vakaurayiwa nekuda kwemakuhwa ekuti maPutukezi akanga achiuya kuzopamba nyika yevatema.