Gonzalo da Silveira

From Wikipedia
Jump to navigation Jump to search

Kuurayiwa kwaBaba Gonzalo da Silveira

Zvakazoonekwa kuti Baba Gonzalo da Silveira vakanga vasina hurongwa hwekupamba nyika. Mambo Mutapa vakave nehurombo nekuurayiwa kwemunhu waMwari uyu. Asi maPutukezi akatozowana mukana wekushandisa kuurayiwa kwaBaba Silveira kuronga zvekutora nyika ino.