Ishwa

From Wikipedia
Jump to: navigation, search
White Ants (Termites)147.jpg

Ishwa (termites) kapuka kanobururuka kanobuda kubva pasi zvikurusei pachuru munguva yokunaya kwemvura. Ishwa dzinobatwa dzichizokangiwa kuti dzidyiwe. Ishwa kana kuti shwarara dzinokwanisa kudyiwa dziri dzega kana kutoseveswa sadza.