Hutapiri

From Wikipedia
Jump to navigation Jump to search

Hutapiri (concentration in English) zvinoreva huwandu hwechiri kutsvakwa mudutu rezvinhu zviri kutarirwa. Kana gold ichicherwa chitofu chinobuda kumugodhi chinokwanisa kunge chine hutapiri hunoita 2 gram/tonne. Panozosvika kunatswa kuReserve Bank chidhinha che gold chinenge chava nehutapiri hunoita 99% zvichikwira.


Mutape zvinoreva izvo zvinobatwa zvinenge zvawedzerwa hutapiri nemitowo inopatsanura mambara kubva kuchitofu. Mutape une hutapiri hwemuchegwa nesimbi hwakawanda kudarika chitofu kana mambara.