Chirara

Kubva Wikipedia
  • Chirara (Uncultivated or fallow patch in lands).
  • Chirara (Old grass from previous season; grown dry, still standing) apa kureva murara kana ndara.
  • Chirara (Sleeping place of baboons) apa kureva chiro.


Nota disambigua.svg
Zanhi rinori ndere kutsauranisa chirevo, rino dorongotsa sipwi dzine matumidzo akafanana.
Kana kochekedzo yorukati yakuunzai pano, ringai matumidzo akadorongotswa pamusoro apo kuti muwane ramunoda uye mukwanise kuenda kwariri.