Category talk:Mutupo

From Wikipedia
Jump to navigation Jump to search

MBUYA CHIKONAMOMBE (The Springbok/Impala/Mhara totem) Maita Mbuya, Maita vari Gombwe, Kuziva zvenyu vari Rare, Hekani vaDzete vakabuda muRenje, Vachiuya kuzotitsvagawo veMaromo. Zvaitwa vari Zvihota, Vana vaMaromo, Gusho rangu riri. Maita zvenyu Mhara, Chikonamombe, Manyuka angu yaya, Makanyaya churu namate chikave murove. Maita vari Gangarahwe Mukonde, Kune Mhara inobhururuka, Yakaera kutsika pasi kana yomhanya. Kuziva zvenyu mhara yangu yiyi, Makanga musorwara mhezi Makazozadzwa mhezi nevaranda, Maita zvenyu vekwa Sadzadete, Gobvu rinokonza chitsa, Dzangare, Vauyauya vakabva Renje. Maita vaMaromo, Chigumbu chino unye. Chinotodenwa huri usiku Kuchidenha masikati chinovava. Maita vari Zvihota, chikomo chakaumbwa nevhu, Chisina kana nakatombo zvako pamusoro, chinowanikwa pachisipiti chete kunge nhova yomucheche. Aiwa zvaonekwa Gusho, Zvaitwa Mbuya, Chikonamombe