Bhuku raMormoni

From Wikipedia
Jump to navigation Jump to search
Book of Mormon 1830 edition reprint.jpg

Bhuku raMormoni (Bhuku reMormon) chinyorwa chinoereswa nevatendi veLatter Day Saints avo vanotenda kuti rine magwaro akanyorwa nevaporofita vaigara kuAmerica mumakore 600 BC kusvika AD 421. Bhuku iri rakatsikiswa naJoseph Smith richinzi Bhuku raMormon mugore ra 1830.