Talk:Zviperengo zvehuwandu

From Wikipedia
Jump to navigation Jump to search

Kana tikada zvekukwereta mashoko eChirungu akaita sa million, tinofanira kumataura nekumanyora mashoko aya nematauriro uye manyorego aanotitwa nevanhu vanotaura ChiShona. MuChiShona hatina chiperengo "L", nokudaro million tinoinyora muChiShona seizvi, miriyoni. Izvi zvakafanana nezvatinota shoko reChiRungu rinoti, table, iro ratinonyora muChiShona seizvi, teburo kana kuti, tafura. ~~ Kuda Rukanda