Talk:Zvidya

Zvirozvemo zvezanhi hazvitsigirwe mumimwe mitauro.
Kubva Wikipedia

ichokwadi kunyangewo bhaibheri rinotsigirawo izvi. Mudzimai anofanirwa kuzvishongedza nenhumbi dzakadzikama