Talk:Ambuya

Zvirozvemo zvezanhi hazvitsigirwe mumimwe mitauro.
Kubva Wikipedia

Please add photo of old woman with kids or just old woman