Ruponeso (chiKristu)

From Wikipedia
Jump to navigation Jump to search

Shoko rokuti ruponeso rinotaura kuregererwa kwezvivi nokugamuchirwa kwemunhu pamberi paMwari kana munhu achinge agamuchira Jesu Kristu.