Mukwava

Kubva Wikipedia
  • Mukwava (Angle, where two lines or surfaces meet).
  • Hanzi kune mhando yedoro rinonzi mukwava.
  • inowanzomwiwa nengezha.... Vana Baba Rati, Pride , Dhadhanya, Rev Matt, Mure navana Samaita Mbizi Hwahwa


Nota disambigua.svg
Zanhi rinori ndere kutsauranisa chirevo, rino dorongotsa sipwi dzine matumidzo akafanana.
Kana kochekedzo yorukati yakuunzai pano, ringai matumidzo akadorongotswa pamusoro apo kuti muwane ramunoda uye mukwanise kuenda kwariri.