Mukana (Wokuita)

From Wikipedia
Jump to: navigation, search

Mukana kana kuti chinambo (opportunity) kuwanikwa kana kuvapo kwegwanza rokuti munhu angapinda naro pakava nepundutso.