Mambara (emabwe)

From Wikipedia
Jump to navigation Jump to search

Izwi rokuti mambara kana mbara rinoshandiswa muhushangazhi hwekuchera migodhi. KuEnglish mambara anopiwa zita rokuti waste rock.

Panocherwa mugodhi panobudawo mamwe matombo asina simbi yakakosha; nguva zhinji matombo aya anoburitswa kuti nzira dzinosvika kune dombo rine mari dzitambanuke. Matombo asina mari anodanwa kunzi mambara. Vavariro yevanochera mugodhi ndeyekuti: dombo risina mari rive ndiro shoma; dombo risina mari ritsaurwe kubva pane rine mari; dombo rine mari rikororwe (extraction) napose panogonekwa nenzira dzisina njodzi kuvanhu, mugodhi kana michina.

  • Ko tikati chitayo tichiturikira waste. Vamwe vangati muchinyiwa?