Hwembwa (bonde)

From Wikipedia
Jump to: navigation, search

Pandakavamba ndichinyora ndaiti ndiri kunatsa asi zvino mupfungwa nemoyo zvaramba kugamuchirika. Ini ndakazvinyora ndini ndabvisa nokuti mumoyo mangu ndaona zvisingawirirane netsika dzedu sevanhu uye neshoko raMwari. Anenge ada kudzorera chinyora zvako zvepfungwa dzako, vanobvunza vagobvunza iwe, vanotonga vagotonga iwe. Ini ndabuda munyaya yacho, handichada kuzvipamhazve - mumoyo mangu Mwari vanditsiura saka ndasarudza kutendeuka ndichibva kwazviri.