Bhiza (bonde)

From Wikipedia
Jump to: navigation, search

Kutasva Bhia mumwe wemisambo paBonde. Nemusambo webhiza zviro zvinozipa. Murume anorara pasi nemusana, akatarisa mudenga. Mudzimai anouya pamusoro pemurume wake akatanangira muchiuno chemurume pane nhengo yesikarudzi. Zvadai vaviri vanokwanisa kupindana mutambo wovamba zvawo. Mudzimai anokwanisa ndiye kushereketa achikwira nokudzika pane murume wake. Imwe nguva murume anokwanisa ndiye kukwira nokudzika achisimudza chiuno chake. Hushumiri hunenge huchitofamba nenzira iyi.

  • Musambo uyu unotendera murume kuva nemaoko akasununguaka kubata mudzimai wake achinhafa mazamu, magaro nedzimwewo nhengo idzo anganakidza nadzo.
  • Mudzimai anokwanisa kuunza musoro wake padundudnu remurume wake kana kusveverera murumo kuti vatsvodane.
  • Mudzimai anowananwo mukana wokubata mabhora ababa nepakati pemakumbo avo achisveverera nokuseri kwake iyi mukadzi.


Kana vaviri vada mudzimai anotanangira murume wake asi iye mudzimai akatarira kutsoka dzemurume. Kana zvadai murume ane mukana wakaruruama wokunhafa magaro emukadzi wake, kana kusimukira achisveverera mazamu emukadzi.

Musambo uyu wakanakira madzimai akazvitakura ane nhumbu nokuti mudzimai anenge asina kutsitsirirwa nemurume wake.