Talk:Shoko - Vhudzijena

From Wikipedia
Jump to navigation Jump to search

detembo raana soko vhudzijena rakafanana zvikuru neraana moyondizvo. Pane angandiudzawo here nhoroondo inoita kuti mabato maviri aya aite kunge mamwe?