Talk:Sekuru

Zvirozvemo zvezanhi hazvitsigirwe mumimwe mitauro.
Kubva Wikipedia

Please add photo of old man or old man with kids