Shoko - Vhudzijena

From Wikipedia
Jump to navigation Jump to search

Eee, maita Shoko Vhudzijena
Ewoi Soko,
Makwiramiti, mahomu-homu
Vanopona nekuba
Vanamushamba negore
Makumbo mana muswe weshanu
Hekani Soko yangu yiyi
Vakaera mutupo umwe nashe
Vana VaPfumojena
Vakabva Guruuswa
Soko Mbire yaSvosve
Vanobva Hwedza
Vapfuri vemhangura
VekuMatonjeni vanaisi vemvura
Zvaitwa matarira vari mumabwe
Mhanimani tonodya, svosve tichobovera
Maita zvenyu rudzi rukuru
Matangakugara
Vakawana ushe neuchenjeri
Vakufamba hujeukidza kwandabva
Pagerwe rinongova jemedzanwa
Kugara hukwenya-kwenya
Vari mawere maramba kurima Vana chirera nherera,vanorera nedzisi dzavo Vanokuonai vanoti dai vari vangu
Vamazvikongonyadza kufamba hukanya
Zvibwezvitedza, zvinotedzera vari kure
Asi vari padyo vachitamba nazvo
Zvaitwa mukanya rudzi rusina chiramwa
Maita vari Makoromokwa, Mugarandaguta. Mutendenedzwa vakatendenedzwa neushe
Aiwa zvaonekwa Vhudzijena mwene wazvo