Rutsaudzo rwechiedza

From Wikipedia
Jump to: navigation, search
Mutaro unotaridza rutsaudzo rwemasaisai emvura

Muchidzidzo fundoyetsimba, rutsaudzo rwechiedza (refraction of light in English) rwunotaura kubhendeswa nokushandurwa rudzivo kunoita masaisai kana achipfuura muhwendedzo (medium) hwakasiyana. Panoshanduka hwendedzo, muchacha wesaisai unoshanduka asi hwiriro hwemasaisai haushanduke. Rutsaudzo rwechiedza runoonekwa kana masaisai achisvika pahwendedzo negonyo risiri 90o kana 0o. Rutsaudzo rwechiedza runonyanya kuonekwa pamasaisai echiedza, asi runoitikawo kana masaisai emuriro achipfuura muhwendedzo hwakasiyana. Rutsaudzo runoitika kana masaisai emvura achipfuura mumvura yakadzika zvakasiyana. Chiitiko chekukombamiswa kana kutsaudzwa kwechiedza pakati pehwendedzo huviri chinotsanangurwa nemutemo waSnell unonyorwa sezvinotevera:

Pane hwendedzo huviri huri kudarikwa nesaisai rine dendera pa mineti rakafanana, rheshiyo yemasine egonyo rokusvika θ1 negonyo rerutsaudzo θ2 yakaenzana nerheshiyo yemuchacha muhwendedzo mbiri (v1 / v2). Zvakare rheshiyo idzi dzakaenzana nemusunamiswa werheshiyo dzemutendeki werutsaudzo, (n2 / n1):


Mutemo waSnell unotsanangura rutsaudzo

Kurerutsa mutauro[chinja | edit source]

  • Mutendeki werutsaudzo - refractive index.
  • Gonyo rokusvika - Angle of incidence.
  • Gonyo rerutsaudzo - Angle of refraction.
  • Kutsauka zvinoreva kubva panzira nyanga iri kufambwa nayo kuchiendwa neimwe ine rudzivo (direction) rwakasiyana.


Tsananguro[chinja | edit source]

Rutsaudzo chiitiko chinoonekwa kana masaisai achidarika hwendedzo mbiri dzine mutendeki werutsaudzo wakasiyana. Pamuganhu wehwendedzo mbiri idzi, muchacha wemasaisai unoshandurwa, izvi zvokonzera kushandura kwerudzivo rwuri kufamba nemasaisai. Hurefu hwemasaisai hunoshanduka asi mudida wacho haushanduke.