Ronzavabari

From Wikipedia
Jump to navigation Jump to search

Mazwi okuti Chironzo Chedzinza kana ronzavabari ari kushandiswa pachinyorwa chino kuturikira chinonzi genealogy kuEnglish. Uronzavabari chidzidzo pamusoro penhoroondo dzemadzinza, chinoronda mizera yemhuri idzi nenhoroondo yemhuri. Ana chironzavabari vanoshandisa hurukuro dzekubvunzurudza, zvinyorwa zvenhoroondo, wongororo yeropa, nemamwewo magwaro kutsvaga ruzivo pamusoro pemhuri uye kutaridza hukama hwenhengo dzemhuri. Zviwanikwa zvacho zvinotarwa mumachati kana kunyorwa serondedzero.

Pakutsvaga nhoroondo yemhuri dzavo nekwakabva vanhu vanosundwa nezvinhu zvakatsaukana zvinosanganisira: shungu dzekuda kuziva kuti ivo vari pachinzvimbo chipi muchamumbwa chemhuri; uye moyo wekuda kuchengetedza mugachidzanwa wevakare kuti vagachidzewo vana vavo; uye rudado rwekukwanisa kutaura nyaya yemhuri yavo zvakanatsa kuperera.


Kupiwa kweZita[chinja | edit source]

Shoko rokuti kudura (to reveal, to mention, to interpret) rinoreva, kutaura kana kutsanangura kunoburitsa pachena zvakavandika kana zviri kurehwa - pano takanangana nekunobuditsa pachena zvose zvinozivikanwa maererano nemusoro wenyaya iri mudariro. Apa ndipo pabva chivakamberi chokuti dura-. Chivakamberi ichi chiri kushandiswa kuturikira chivakashure cheEnglish chinoti -logy chinoreva a speaking, discourse, treatise, doctrine, theory, science".

Shoko rokuti chironzo (law) rinoreva mutemo. Shoko rokuti kuronza (to say, to tell, explain) rinoreva kuudza, kutaura kana kutsanangura. Saka tikati Uronzavabari zvinoreva kuti chidzidzo ichi chakaita somutemo unotaura, unotiudza pamwe nokutsanangura zvakanangana nezvizvarwa madzinza. Shoko chairo richapfumbira harisati ranatsa kubuda pachena, parizvino Shoko rokuti Uronzavabari rinodudzira zvimwechete nokuti duravabari.