Nhetembo dzemadzinza

From Wikipedia
Jump to: navigation, search

Detembo mazwi akanyorwa kana anotaurwa anobudisa dingindira ranyanduri, achishandisa mutauro wakapfuma unosanganisa, tsumo, madimikira, mizvambarara, minzvengure nezvimwewo. Mutupo umwe noumwe une detembo rawo.

NENGA -VATOMBE